เครื่องเติมน้ำมันเกียร์โดยระบบนิวแมติกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอนก กองคำ-
2นาย เชิดศักดิ์ คำสุนันท์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดนุพล โพธิ์แก้วปวช.
2นาย พัฒวุฒิ การะเพ็ชรปวช.
3นาย ชินวัฒน์ เลิศนาปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ถ้าหากไม่มีเครื่องมือพิเศษในการช่วยเติมจะทำให้ใช้เวลามาก และเครื่องมือพิเศษในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น เครื่องเติมน้ำมันเกียร์โดยใช้มือโยกหรือมือหมุน ซึ่งจะทำให้ใช้เวลามากในการเติม หรือ เครื่องเติมน้ำเกียร์โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีราคาสูง ดังนั้นทางผู้ประดิษฐ์จึงเล็งเห็นปัญหาในการทำงานจึงได้ประดิษฐ์เครื่องเติมน้ำมันเกียร์โดยใช้ระบบนิวแมติกส์ขึ้นมาโดยใช้ถังน้ำยาแอร์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัสดุเหลือใช้นำมาประดิษฐ์ให้เป็นเครื่องเติมน้ำมันเกียร์โดยระบบนิวแมติกส์ซึ่งใช้เวลาในการเติมน้อยกว่า ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องเล็กใช้งานได้สะดวก
2. ราคาถูก