ระบบเตือนภัยผู้บุกรุก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนินทร์ ชุ่มเชื้อ-
2นาย สมาน เขื่อนควบ-
3ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์-
4ว่าที่ ร.ต. อรรถพร ไพทีระกุล-
5นาย เอนก อ่อนหวาน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติกร สมภมิตรปวส.
2นาย ปพนธนัย เสนสุวรรณปวส.
3นาย พัชรพล สุภาเดชปวส.
4นาย เมธาสิทธิ์ ปัจจากุลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ระบบเตือนภัยผู้บุกรุกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันขโมยหรือภัยอันตรายภายในบ้านหรือบริเวณที่ติดตั้งโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นตัวส่งสัญญาณมายังระบบโดยสัญญาณที่ส่งมานั้นจะเป็นสัญญาณไวเลสจากนั้นระบบเตือนภัยผู้บุกรุกนี้ก็จะทำการแจ้งเตือนโดยระบบเตือนภัยผู้บุกรุกนี้สามารถเลือกการแจ้งเตือนได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงไซเรน เสียงเพียโซ หรือโทรออกเพื่อแจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เตือนภัยเมื่อมีผู้บุกรุกโดยสามารถแจ้งเตือนเป็นสัญญาณไซเรน สัญญาณเพียโซ และแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือได้