รถสามล้อไฟฟ้าอัพเทค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จีระเดช สิงคลีประภาอุตสาหกรรม
2นางสาว อภิญญา บัวคำโคตรสามัญ
3นาย หรรษา เสริฐผลอุตสาหกรรม
4นาย โยธิน เรืองสมบัติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชินวัฒน์ เลิศนาปวช.
2นาย อดิศร สนั่นอิ้อปวส.
3นาย พรศักดิ์ กันยาวงศ์ปวส.
4นาย พงษ์อมร นมัสโกปวส.
5นางสาว ปาริฉัตร สวัสดิ์ประภาปวส.
6นาย ประวิทย์ พูนน้อยปวส.
7นาย ภูมินทร์ พิลาวัลย์ปวส.
8นาย อภิชัย เผ่าศรีปวส.
9นาย เจษฎา นาเหนือปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรถสามล้อไฟฟ้าอัพเทคจากอัตราความเร็วอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อรถสามล้อไฟฟ้าอัพเทค 3)ค่าดัชนีความสอดคล้อง 4)ค่าความเชื่อมั่น ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ รถสามล้อไฟฟ้าอัพเทคจากการทดสอบขับขี่มีความเร็วต่อชั่วโมง ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1รถไม่บรรทุก จำนวน 5 คน 5วันโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 21.21กิโลเมตรต่อชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างที่ 2 รถบรรทุก100 กิโลกรัม จำนวน 5 คน 5วันโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 13.40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถขึ้นทางลาด อัตราส่วน 1:8 (15องศา)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พลังเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ที่ใช้ในการคมนาคม การขนส่ง การเดินทาง ทั้งรถยนต์ส่วยบุคคล รถยนต์สาธารณะ รถบรรทุก ต่างก็ใช้น้ำมันเป็นต้นกำลังเชื้อเพลิง ซึ่งนับวันจะหมดไปจากโลกและสร้างมลภาวะทางอากาศจากการปล่อยควันที่เกิดจากการเผาไหม้ ในปัจจุบันการบรรทุกขนส่งสินค้ามีความจำเป็นต้องหาพลังงานทดแทนที่จะนำมาใช้แทนรถขนาดใหญ่ ทางผู้วิจัยได้ประดิษฐ์รถสามล้อไฟฟ้าสามารถเคลื่อนย้าย ขนส่งบรรทุก ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆ ได้ด้วยตัวมันเองและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะจึงได้ประดิษฐ์ รถสามล้อไฟฟ้าอัพเทค