ข้าวกล่องมหัศจรรย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จินตนาการ คำเหมือนคหกรรม
2นาย ปัญญา ผาสุขคหกรรม
3นาย บัญชา รัตนปัญญาคหกรรม
4นางสาว สุนิสา ดรดีคหกรรม
5นางสาว วิภารัตน์ หลักหนองบุคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิยดา ศรีบุญเรืองปวช.
2นางสาว พวงเพชร บุญมาปวช.
3นางสาว สิริโสภา ภูกลิ่นหอมปวช.
4นางสาว สุดาพร กะการดีปวช.
5นางสาว อุษา ลือวิเศษปวช.
6นาย อดิศักดิ์ มีชาติปวส.
7นางสาว ธัญญาเรศ รอบรู้ปวส.
8นางสาว ภรทิพย์ ฤทธิ์วิชัยปวส.
9นาย วิทยา หันเกษตรปวส.
10นางสาว สรัลพร อินละออปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวมหัศจรรย์ครั้งนี้ พบว่า อัตราส่วนของสาร CaO กับน้ำ ที่ให้ความร้อนพอเหมาะในการอุ่นข้าวกล่องมหัศจรรย์ คือ อัตราส่วน 1:1 ให้ความร้อน 6 นาที ข้าวคืนตัวได้ทั้งหมด ปริมาณของข้าว หมู เครื่องผัดกระเพราและน้ำ ที่เหมาะสมในการทำข้าวกล่องมหัศจรรย์ คือ สูตรที่ 2 ข้าว 60 กรัม หมู 30 กรัม เครื่องผัดกระเพรา 10 กรัม และน้ำ 20 มิลลิลิตร ทำให้ข้าวคืนตัวได้ทั้งหมด และมีรสชาติอร่อย การทดสอบการให้คะแนนความชอบด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฎ และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ข้าวกล่องมหัศจรรย์ ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบและยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวกล่องมหัศจรรย์สูตรที่ 2 มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

2. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการประกอบอาหาร
1. ใช้ในสภาวะการขาดแคลนอาหาร เช่น เมื่อเกิดอุทกภัย