Karanda Shake

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุนิสา ดรดี-
2นาย บัญชา รัตนปัญญา-
3นาง จินตนาการ คำเหมือน-
4นาง นุชนาฏ แก้วเบ้า-
5นางสาว วิภารัตน์ หลักหนองบุ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลลดา วรรคดีปวช.
2นางสาว จิราวรรณ ขานเกตุปวช.
3นาย เอกลักษณ์ อุคำปวส.
4นางสาว ทับทิม กมลรักษณ์ปวส.
5นางสาว นภัสสร ช่วยหาญปวส.
6นางสาว กนกพร ใฝ่เฟื้อยปวส.
7นาย นายอานุภาพ ผิวเหลืองปวส.
8นาย นายปารณัท บรรดาศักดิ์ปวส.
9นาย ณัฐพงษ์ ทันแก้วปวส.
10นาย สิริราช บุญปกปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาผลิตภัณฑ์ Karanda Shake ครั้งนี้ พบว่า อัตราส่วนน้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่ที่เหมาะสมในการทำเครื่องดื่มชนิดผงพร้อมชง Karanda Shake คือ ปริมาณมะม่วงหาว มะนาวโห่ ในอัตราส่วน 500 กรัม น้ำเปล่า 920 มิลลิลิตร น้ำตาล 1000 กรัม เกลือป่น 10 กรัม ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงพร้อมชง Karanda Shake มีรสชสติเปรี้ยวพอดี สามารถผลิตเป็นผงได้ การทดสอบการให้คะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ลักษณะที่ปรากฏ และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ Karanda Shake ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบและยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงพร้อมชง Karanda Shake สูตรที่ 1 มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Karanda Shake เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงพร้อมชงชนิดหนึ่ง ที่มีส่วนผสมของน้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่ มีรสเปรี้ยว สามารถใช้รับประทานเป็นเครื่องดื่มได้ และสะดวกในการนำไปบริโภคและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป