ปั้นศิลป์ดินรำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วันทิตา โพธิสารคหกรรม
2นาง ญาตา โคตะมะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย คชา โกศิลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นันทิยา สวัสดิผลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ปิ่นสุชา ศรีสังคมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัณณิตา ชื่นเกษมปวช.
2นางสาว จงรัก ทองนาเพียงปวช.
3นาย อนุรักษ์ พุฒซ้ายปวช.
4นางสาว ณัฐกฤตา บุญมาตุ่นปวช.
5นาย พิเชฐชัย สัตตะพันธ์ปวช.
6นางสาว พิมพร ถูปาอ่างปวส.
7นางสาว พรพรรณ ถูปาอ่างปวส.
8นางสาว พรณิภา บุญมาตุ่นปวส.
9นางสาว อินธิรา ฮวดพรมปวส.
10นางสาว พัชรินทร์ เพ็งจันทาปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การสร้างสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ" 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ" เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์โดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ” ผลการวิจัยพบว่า สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีมีความพึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ" เป็นกรอบรูปประดับผนัง นำไปใช้เป็นของที่ระลึกหรือนำไปประดับตกแต่งอาคารสถานที่ โดดเด่นในการสืบสานภูมิปัญญาไทย สามารถใช้งานได้จริง
คุณลักษณะ ผลิตด้วยมือ เป็นงานหัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย มีความประณีต สวยงาม ทนทาน ออกแบบสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย นำลายไทยมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่ง ผสมผสานระหว่างงานปั้น งานใบตอง และงานสาน ถ่ายทอดวิถีความเป็นไทยด้วย บายศรี รวงข้าว จุดเด่นสง่างามที่นกยูง โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สวยงาม ทนทาน