ปั้นศิลป์ดินรำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วันทิตา โพธิสาร-
2นางสาว นันทิยา สวัสดิผล-
3นาง ญาตา โคตะมะ-
4นางสาว ปิ่นสุชา ศรีสังคม-
5นาย คชา โกศิลา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัณณิตา ชื่นเกษมปวช.
2นางสาว จงรัก ทองนาเพียงปวช.
3นาย อนุรักษ์ พุฒซ้ายปวช.
4นางสาว ณัฐกฤตา บุญมาตุ่นปวช.
5นาย พิเชฐชัย สัตตะพันธ์ปวช.
6นาย ณัฐวุฒิ ไชยยงค์ปวช.
7นางสาว พิมพร ถูปาอ่างปวส.
8นางสาว พรพรรณ ถูปาอ่างปวส.
9นางสาว พรณิภา บุญมาตุ่นปวส.
10นางสาว อินธิรา ฮวดพรมปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การสร้างสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ" 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ" เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ”ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ "ปั้นศิลป์ดินรำ” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.77)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคุณสมสมบัติคงทน