โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

เกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้การปลูกผักมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื้นที่ย่อย(Microclimate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น ดังนั้น ครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จึงได้คิดค้นจัดทำสิ่งประดิษฐ์ สมาร์ทฟาร์มขึ้น ซึ่งจะนำมาใช้ในการจัดการโรงเรือนปลูกผัก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ จัดการโรงเรือน ช่วยลดการ ใช้งานคนงานในโรงเรือนปลูกผัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ : อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของโรงเรือนแบบอัตโนมัติและแบบสั่งงานเอง
คุณสมบัติ : สามารถตั้งค่าการทำงานได้จากโทรศัพท์มือถือ และสามารถสั่งทำงานตามที่กำหนดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อานนท์ ลือชัยราม-
2นางสาว อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล-
3นางสาว จัตตุพร บุญสิทธิ์-
4นาย กัมพล ถาวิกุล-
5นาง กศมา ตุงคะสมิท-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรานิวัฒน์ บุญรินทร์ปวช.