โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

เกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้การปลูกผักมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื้นที่ย่อย(Microclimate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น ดังนั้น ครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จึงได้คิดค้นจัดทำสิ่งประดิษฐ์ สมาร์ทฟาร์มขึ้น ซึ่งจะนำมาใช้ในการจัดการโรงเรือนปลูกผัก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ จัดการโรงเรือน ช่วยลดการ ใช้งานคนงานในโรงเรือนปลูกผัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์ : 1. ได้อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศและดิน

2. ได้ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของโรงเรือน

3. เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและลดการใช้คนงานในการปลูกผัก
คุณลักษณะ : อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของโรงเรือนแบบอัตโนมัติและแบบสั่งงานเอง

คุณสมบัติ : สามารถตั้งค่าการทำงานได้จากโทรศัพท์มือถือ และสามารถสั่งทำงานตามที่กำหนดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กัมพล ถาวิกุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว กศมา ตุงคะสมิทสามัญ
3นางสาว อุสาห์ ทัศไนยเมธากุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว จัตตุพร บุญสิทธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย โชคชัย สิมมาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรานิวัฒน์ บุญรินทร์ปวช.
2นางสาว ปิยาพร พรมสอนปวช.
3นาย อานนท์ ลือชัยรามปวช.
4นาย ณัฐพล อุตรดิฐ์ปวช.
5นาย วีรชน ตรีกมลปวช.
6นาย ปัญญา เสาวะธนปวช.
7นาย วัชระพล บุญสิทธ์ปวช.
8นาย เฉลิมรัตน์ ฉายาพัฒน์ปวช.
9นาย วิชชากร แสนโกปวช.
10นางสาว ศุภรัตน์ ภูเมืองแก้วปวช.