รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากอะไหล่เหลือใช้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ ชลารักษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร ชามน้อยปวช.
2นาย สรรเสริญ คุณธนเกียรติปวช.
3นาย ณัฐนันท์ บัวตูมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันรถจักรยานยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่จึงหันมาใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเป็นยานภาหะนะในการเดินทางในระยะใกล้ๆ เป็นจำนวนมากเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางภายในเมืองแคบๆ จึงส่งผลให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นตามจำนวนของรถจักรยานยนต์ไปด้วย จากประเด็นปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำโครงการจึง มีความสนใจในการศึกษา ที่จะนำอะไหล่เหลือใช้จากการฝึกปฏิบัติมาประดิษฐ์รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อทดลองและทดสอบระบบต่างๆ และเพื่อผู้ที่สนใจศึกษา และเป็นสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อจัดทำโครงการรถมอไซค์ไฟฟ้าจากอะไหล่เหลือใช้ (Electric motorcycle project)
2. เพื่อให้โครงการรถมอไซค์ไฟฟ้าจากอะไหล่เหลือใช้ (Electric motorcycle project) สามารถใช้งานได้
3. เป็นรถที่ประหยัดเชื้อเพลิงและมลภาวะจากไอเสียมีน้อย และบำรุงรักษาง่าย