เฮลตี้ดูโอ้โรล

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์อาหารเฮลตี้ดูโอ้โรล (Healthy duo roll) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีผลิตเค้กโรลเพื่อสุขภาพ และศึกษาการนำเอาสมุนไพรพื้นบ้าน 2 ชนิดมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ศึกษาการเฮลตี้ดูโอ้โรลที่ได้ไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร จากการศึกษาการทดสอบสารอาหารภายในเฮลตี้ดูโอ้โรล พบว่า มีสารสารอาหารประเภทกรดมาดิแคสซิค วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินเอ วิตามินเค ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุโซเดียม และกรดอะมิโน ซึ่งผู้ศึกษาได้ทดลองนำดอกคำฝอยและใบบัวบกมาทำเป็นเฮลตี้ดูโอ้โรล พบว่า มีหอมอร่อยและรสชาติดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถหารับประทานได้ง่าย และมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ
1 เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
2 เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธารา โยธาขันธ์-
2นางสาว ศิริกาญจน์ อิ่นใจ-
3นาย ธีรยุทธ ยาน๊ะ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชาลิณี ใบแก้วปวช.
2นาย สุทธิชัย อินต๊ะแก้วปวช.
3นาย สุชานันท์ สุขแพ่งปวช.
4นางสาว พิมพร เบญญาบุษกรปวช.