เครื่องย้อมสีเส้นฝ้าย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องย้อมสีเส้นฝ้ายแและเส้นไหม เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการประกอบอาชีพในการทอผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเดิมและปัจจุบันนี้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพนี้ยังคงใช้แรงงานในการย้อมสี ทำให้ได้ปริมาณที่น้อยและใช้เวลานานและชาวบ้านยังเหน็ดเหนื่อยจากการย้อมสี โดยเครื่องฯ ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้โดยการเพิ่มปริมาณในการย้อมสีได้มากถึง ๕ เท่าตัวโดยใช้เวลาเท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานกับแบบวิธีการย้อมสีของชาวบ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องฯ ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะใช้การย้อมสีแบบใช้สีธรรมชาติ เพื่อช่วยลดปัญหาในเรื่องมลภาวะต่างๆ และเครื่องย้อมสีเส้นฝ้ายที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ได้มีการออกแบบติดตั้งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวส่งกำลังในการเขย่าให้น้ำสีซึมเข้าเส้นไหมให้เร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการเขย่าสีและตีให้สีเส้นไหมซึมเข้าเส้นไหมให้เร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งตัวเครื่องฯ ที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ถูกออกแบบใช้หม้อย้อมสีแบบประหยัดพลังงานความร้อน โดยออกแบบให้มีฉนวนกันความร้อนหุ้มถังย้อมสีไม่ให้ความร้อนสูญเสียในระหว่างการต้ม และได้มีการออกแบบระบบที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิรวมทั้งใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตภายในประเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วทัญญู บุตรศรีอุตสาหกรรม
2นาย วุฒิไกร ขยันการอุตสาหกรรม
3ดร. ชลอ พลนิลอุตสาหกรรม
4นาย สุทธิพงษ์ บุญละครอุตสาหกรรม
5นาย ไพรัช แสนร่มเย็นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จตุรพร สังโขบลปวช.
2นาย พวงเพชร ทวีสุขปวช.
3นาย สหัสวรรษ อินเทพาปวช.
4นาย นิธิศักดิ์ คำรัตน์ปวช.
5นาย ณัฐวัตร สร้อยสนธิ์ปวส.
6นาย จตุพร สาสงวนปวส.
7นาย ปริญญา ผลพยุงปวส.
8นาย จริพงศ์ นิลแสงปวส.
9นาย ศรายุทธ ทวาภพปวส.
10นาย พงศ์เทพ จันทร์เขียวปวส.