เครื่องย้อมสีเส้นฝ้าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วทัญญู บุตรศรีอุตสาหกรรม
2นาย วุฒิไกร ขยันการอุตสาหกรรม
3ดร. ชลอ พลนิลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จตุรพร สังโขบลปวช.
2นาย สหัสวรรษ อินเทพาปวช.
3นาย จิรวุฒิ ศิริบูรณ์ปวช.
4นาย อรรถชัย เคนสุขปวช.
5นาย จตุพร สาสงวนปวส.
6นาย ณัฐวัฒน์ สร้อยสนธิ์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องย้อมสีเส้นฝ้ายแและเส้นไหม เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการประกอบอาชีพในการทอผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเดิมและปัจจุบันนี้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพนี้ยังคงใช้แรงงานในการย้อมสี ทำให้ได้ปริมาณที่น้อยและใช้เวลานานและชาวบ้านยังเหน็ดเหนื่อยจากการย้อมสี โดยเครื่องฯ ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้โดยการเพิ่มปริมาณในการย้อมสีได้มากถึง ๕ เท่าตัวโดยใช้เวลาเท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานกับแบบวิธีการย้อมสีของชาวบ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องฯ ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะใช้การย้อมสีแบบใช้สีธรรมชาติ เพื่อช่วยลดปัญหาในเรื่องมลภาวะต่างๆ และเครื่องย้อมสีเส้นฝ้ายที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ได้มีการออกแบบติดตั้งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวส่งกำลังในการเขย่าให้น้ำสีซึมเข้าเส้นไหมให้เร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการเขย่าสีและตีให้สีเส้นไหมซึมเข้าเส้นไหมให้เร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งตัวเครื่องฯ ที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ถูกออกแบบใช้หม้อย้อมสีแบบประหยัดพลังงานความร้อน โดยออกแบบให้มีฉนวนกันความร้อนหุ้มถังย้อมสีไม่ให้ความร้อนสูญเสียในระหว่างการต้ม และได้มีการออกแบบระบบที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิรวมทั้งใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตภายในประเทศ