เครื่องมืออัดบูชพัดลม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พฤหัส พูลสมบัติอุตสาหกรรม
2นาย ประสพศักดิ์ เอี่ยมงามอุตสาหกรรม
3นาย พีรยุทธ แจ่มสะอาดอุตสาหกรรม
4นาย สุวินัย เหมือนทิพย์อุตสาหกรรม
5นาย เทิดพร รัตน์อมรชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศธร รุณวงศ์ปวช.
2นาย เจษฎา คำมั่นปวช.
3นาย ธนพล เหมือนเพรชปวช.
4นาย ชูชาติ ศาตสมบูรณ์ปวช.
5นาย จักรกฤษ อ่องละออปวช.
6นางสาว ศิริพร สังข์วิเศษปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมืออัดบูชพัดลม และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องมืออัดบูชพัดลม โดยมีสมมุติฐานในการวิจัยคือเครื่องมืออัดบูชพัดลม ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการช่วยให้การอัดบูชพัดลมได้สะดวก ลดการเสียหาย ใช้งานง่ายและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องมืออัดบูชพัดลม อยู่ในระดับ มาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างชุมชน ประชาชนตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพผลการอัดบูชพัดลม ลดระยะเวลาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมืออัดบูชพัดลม สามารถระยะเวลาในการทำงาน 1 นาที/ชิ้นงาน ใช้แรง 45 kN/14.578kgf/cm^2

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องมืออัดบูชพัดลม เป็นเครื่องมือที่ใช้เกลียวเป็นส่วนประกอบในการขันอุปกรณ์อัดบูชพัดลมแบบกลม ขนาด 8 มม. และ 9 มม. สามารถใส่บูชพัดลมแบบกลมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพัดลม
1.ได้เครื่องมืออัดบูชพัดลมโดยเฉพาะ
2.เครื่องมืออัดบูชพัดลมสามารถใช้งานได้จริงและดีกว่าการใช้ค้อน