เครื่องมืออัดบูชพัดลม

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ทางผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ได้เห็นถึงปัญหาของการเปลี่ยนบูชพัดลมซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เครื่องมือหลายชิ้นและก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวพัดลม อีกทั้งไม่มีเครื่องมือเฉพาะในการเปลี่ยนบูช ด้วยเหตุนี้ผู้ประดิษฐ์ได้คิดวิธีแก้ไขปัญหานั้น โดยการศึกษาค้นคว้าและทดลอง เพื่อจัดทำ นวัตกรรมที่มีชื่อว่า “เครื่องมืออัดบูชพัดลม” เพื่อให้การเปลี่ยนบูชพัดลมได้ง่าย อีกทั้งยังได้เครื่องมือที่ใช้เฉพาะงานอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องมืออัดบูชพัดลม เป็นเครื่องมือที่ใช้เกลียวเป็นส่วนประกอบในการขันอุปกรณ์อัดบูชพัดลมแบบกลม ขนาด 8 มม. และ 9 มม. สามารถใส่บูชพัดลมแบบกลมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพัดลม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พฤหัส พูลสมบัติอุตสาหกรรม
2นาย ประสพศักดิ์ เอี่ยมงามอุตสาหกรรม
3นาย พีรยุทธ แจ่มสะอาดอุตสาหกรรม
4นางสาว จินตนา ศิริมูลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นาย สุวินัย เหมือนทิพย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศธร รุณวงศ์ปวช.
2นาย เจษฎา คำมั่นปวช.
3นาย ธนพล เหมือนเพรชปวช.
4นาย ชูชาติ ศาตสมบูรณ์ปวช.
5นาย จักรกฤษ อ่องละออปวช.
6นาย วิทยา ค้าเจริญปวส.