โปรแกรมตรวจสอบระบุตัวตนผู้ใช้ยานพาหนะของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัว ผ่านคิวอาร์โค้ด

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้อิทธิพลของเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านคมนาคมขนส่งมีวิทยาการก้าวหน้า วิทยาลัยการอาชีพปัวมีนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 817 คน ร้อยละ 40 จะประสบกับปัญหาลืมของมีค่าไว้ที่รถจักรยานยนต์ แต่พบว่าการส่งคืนเจ้าของได้นั้นคิดเป็นร้อยละ 20 เท่านั้น เนื่องจากผู้พบเจอไม่ทราบว่ารถจักรยานยนต์เป็นของใคร จึงไม่สามารถส่งคืนให้เจ้าของได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบระบุตัวตนผู้ใช้ยานพาหนะของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัว ผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อระบุตัวตน แสดงข้อมูล จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อช่วยลดปัญหาการส่งคืนสิ่งของ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โปรแกรมตรวจสอบระบุตัวตนผู้ใช้ยานพหนะของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัว ผ่านคิวอาร์โค้ด เป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับตรวจสอบข้อมูลด้วยการแสกน QR Code ที่ติดไว้ประจำรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Android

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกรียงไกร สุทำแปงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ฐิติกันต์ จันทร์เจียมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย กิตติ ไชยวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธี ตนะทิพย์ปวช.
2นาย ปฏิวัติชัย วงศ์ยังประเสริฐปวช.
3นาย พีระศักดิ์ จิตอารีย์ปวส.
4นางสาว วรงค์พร กองกุณะปวส.