ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ของสหการร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพปัว ผ่าน QR Code

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชุติเดช ศิริรัตน์-
2นาง ฐิติกันต์ จันทร์เจียม-
3นางสาว จันทิรา สุทธหลวง-
4นาย กิตติ ไชยวงศ์-
5นาย เกรียงไกร สุทำแปง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธี ตนะทิพย์ปวช.
2นาย เด่นชัย ปทุมไฟโรจน์ปวช.
3นาย พงษ์พิสุทธิ์ ทีฆาวงศ์ปวส.
4นาย วีระพงษ์ อุ่มมีปวส.
5นางสาว วรงค์พร กองกุณะปวส.
6นาย พีระศักดิ์ จิตอารีย์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

วิทยาลัยการอาชีพปัว ตั้งอยู่ที่ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นสถานศึกษาขนาดกลางเปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูตร หลักสูตรทวิศึกษา และหลักสูตรระยะสั้น เป็นวิทยาลัยการอาชีพประจำอำเภอปัว และเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดกลาง จำนวนนักเรียนนักศึกษาประมาณ 1,300 คน คณะครู-อาจารย์ อีกประมาณ 100 คน กระนั้นทางคณะผู้รายงานทำได้เล็งเห็นข้อดีของ QR code คณะผู้จัดทำจึงได้เกิดแนวคิดที่จะจัดสร้างระบบสำรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของสหการร้านค้า วิทยาลัยการอาชีพปัวเพื่อช่วยในการซื้อ – ขายผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่สนใจ โดยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้จะทำให้สามารถแสดงรายการสินค้า ประชาสัมพันธ์ ซื้อขายสินค้าบนระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจัดทำระบบสมัครสมาชิก ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าสหการ วิทยาลัยการอาชีพปัว จากความสำคัญและเหตุผลดังกล่าว คณะผู้รายงานได้ทำการศึกษาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และประยุกต์ใช้ QR Code และดำเนินการพัฒนานวัตกรรม “ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ของสหการร้านค้า วิทยาลัยการอาชีพปัว ผ่าน QR Code”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อพัฒนาระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ของสหการร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพปัว ผ่าน QR Code
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกาษาต่อการใช้งานระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ของสหการร้านค้า วิทยาลัยการอาชีพปัว ผ่าน QR Code