เครื่องร่อนทรายแบบกึ่งอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ โนราชอุตสาหกรรม
2นาย เกรียงไกร สุทำแปงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วัฒนพงศ์ พรมมาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัณฐวิชญ์ ถิ่นเมธาเสฏฐ์ปวส.
2นาย ธนศักดิ์ สิงหะปวส.
3นาย ศิวดล คืนมาเมืองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็น เครื่องผสมปูน เครื่องอัดก้อนอิฐ เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาในด้านเทคโนโลยีจึงเห็นความสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องร่อนทราย มีหลายชนิดหลายแบบบริษัทได้ผลิตออกมาเพื่อจำหน่วยในท้องตลอดมีฟังชันก์การทำงานมากมายเช่น ปรับความเร็วได้หลายระดับ ตามราคาฟังชันก์การใช้งาน ผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดที่จะนำเครื่องสีข้าวที่วางขายตามท้องตลาดมาปรับปรุงเพิ่มเติมการทำงานใหม่เป็นเครื่องร่อนทรายแบบกึ่งอัตโนมัติที่สามารถทำงานตามปริมาณของทราย การทำงานของเครื่องร่อนทรายกึ่งอัตโนมัตินี้มีฟังก์ชันคือทำงานตามปริมาณของทรายถ้าทรายมีจำนวนมากอยู่เครื่องร่อนทรายจะทำงาน ถ้าปริมาณของทรายมีจำนวนน้อยหรือใกล้จะหมดเครื่องร่อนทรายจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถควบคุมการทำงานแบบได้อีก จากหลักการที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงได้นำแนวคิดมาพัฒนาเครื่องร่อนทรายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์อินฟาเรดควบคุมมอเตอร์ 2. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(1) โครงสร้างเครื่องร่อนทราย (2) วงจรแบบอัตโนมัติ