พัดลมอเนกประสงค์ ประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิริพงษ์พันธุ์ ถาตาอุตสาหกรรม
2นาย พุริดา มานะกิจอุตสาหกรรม
3นางสาว ดรุณี บุญเทพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงษ์ ตรีจุ้ยปวส.
2นางสาว ณัฐยา จงหอมปวส.
3นาย อนุชา สุมทุมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในยุคปัจจุบันนี้นิยมการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด และไม่สร้างมลภาวะที่ทำให้เกิดภาระเรือนกระจก อีกทั่งอากาศในปัจจุบันที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสมาธิ และอารมณ์ เมื่อเกิดกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องจะให้ให้เกิดความร้อน และความมืด เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น ถ้ามี “พัดลมอเนกประสงค์ ประหยัดพลังงาน” ที่สามารถสร้าง ความเย็น แสงสว่าง ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และเสียงดนตรี โดยการเก็บพลังงานไว้ในตัวของมันเอง ทั้งจากแสงอาทิตย์ และการใช้ไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.  สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
2.  สามารถให้ความเย็นผ่านใบพัดขนาด 16 นิ้ว
3.  สามารถให้แสงสว่างผ่านหลด LED
4.  สามารถชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ที่แรงดัน 5 VDC
5.  สามารถเปิดเสียงดนตรี