เครื่องจำหน่ายปากกาแบบหยอดเหรียญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ จิตอารีอุตสาหกรรม
2นาย อานุภาพ พุฒหมื่นอุตสาหกรรม
3นาย ชัยวุฒิ ธงเงินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิพงษ์ สุทำแปงปวช.
2นาย จิติณัฐ ใจการปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การจัดทําโครงงานการพัฒนาเครื่องจำหน่ายปากกาหยอดเหรียญ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับผูที่ตองการซื้อปากกา เครื่องขายปากกาสามารถขายปากกาไดก็ตอเมื่อมีการหยอดเหรียญครบตามราคาที่กําหนด เครื่องขายปากการองรับเหรียญ 5 บาท ได้เท่านั่น เครื่องขายปากกาสามารถเลือกซื้อปากกาน้ำเงิน ปากกาแดง เครื่องขายปากกาชวยเพิ่มความสะดวกตอผูใชพัฒนาดังนี้ สามารถนําไปพัฒนาโดยมีการเอาอุปกรณเครื่องเขียนที่ใชในการเรียนมาอยูในตูหยอดเหรียญ เพื่อที่มีความสะดวกในการซื้อและมีใหเลือกหลากหลาย สามารถนําไปพัฒนาเทคโนโลยีและการสรางสรรคสินคา-บริการโครงสรางและวัสดุที่ใชในทําเครื่องสามารถเพิ่มเติมใหมีขนาดเล็กและน้ำเบาได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ไม่เสียใช้ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนในการจำหน่ายปากกา

2. สามารถทำงานได้ตลอดเวลา
1. เพื่อพัฒนาเครื่องจำหน่ายปากกาแบบหยอดเหรียญ

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการให้งานเครื่องจำหน่ายปากกาแบบหยอดเหรียญ