เครื่องดำนาแบบเดินถอยหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัฒนา สิงห์จานุสงค์สามัญ
2นาย ภควัตร วงศ์ยังประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์พันธ์ ปรังฤทธิ์อุตสาหกรรม
4นาย ธีรเกียรติ ทีฆาวงค์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรวุฒิ มีบุญปวส.
2นาย เอกมงคล เทพจันตาปวส.
3นาย กชกร แก้วโก๋ปวส.
4นาย อาทิตย์ แปงอุดปวส.
5นาย ทยากร คำตันปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

วิกฤตของวิถีชีวิตชาวนาไทยส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันเรียกกลับมาได้ง่าย วัฒนธรรมในการทำนาได้เปลี่ยนไป ควายที่เคยไถนาเคียงคู่ชาวนากลับไม่ได้ไถนา ควายไถนาไม่กลายเป็นควาย ไม่ได้ทำหน้าที่ไถนา แต่สิ่งที่น่าอายก็คือ ชาวนาปักดำนากันไม่เป็น แล้วจะบอกลูกบอกหลานกันอย่างไร ถ้าพวกเขาถามว่า "การปักดำนา ทำกันอย่างไง" ทั้งนี้ ก็เพราะนาหว่านได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการทำนาของชาวนาไทยไปแล้ว และอีกมุมหนึ่งเมื่อแนวโน้มการใช้เครื่องดำนาที่ได้รับการตอบรับแล้วจากชาวนาบางส่วน มันจะถึงจุดเปลี่ยนให้ชาวนาส่วนใหญ่หันกลับมาทำนาดำกันอีกเครื่องดำนาจึงเป็นทางเลือกให้กับชาวนา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องดำนาแบบเดินถอยหลังติดตั้งการทำงานโดยใช้เครื่องเบนซิลเป็นต้นกำลังในการทำงานโดยมีอัตรการประหยัดเชื้อเพลิงสูงเนื่องจากการเดินเครื่องยนต์เป็นแบบเดินเบา สามารถทดแทนแรงงานได้มาก ลดเวลาการทำงานประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำหนักเบาทำงานได้ปริมาณงานมากกว่าแรงงานคน และมีราคาต่ำกว่ารถดำนาแบรนด์เนมซึ่งมีราคาสูงมาก
เครื่องดำนาแบบเดินถอยหลังติดตั้งการทำงานโดยใช้เครื่องเบนซิลเป็นต้นกำลังในการทำงานโดยมีอัตรการประหยัดเชื้อเพลิงสูงเนื่องจากการเดินเครื่องยนต์เป็นแบบเดินเบา มีระบบสายพานและพูลเล่ในการทดรอบและส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังชุดปักดำ มีแขนโยกติดกับชุดหัวปักดำ มีสกีด้านล่างของตัวเครื่องทำให้เบาแรงในการลากเคลื่อนที่ มีถาดใส่ถาดกล้าครั้งละ4ถาดกล้า ใช้กล้าถาดอายุประมาณ15วัน