สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์จากวัสดุเหลือใช้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นนทวรรณ พุฒหมื่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เข็มอัปสร แก้วหลวงปวส.
2นางสาว มาลี รกไพรปวส.
3นางสาว พนิดา แก้วโกปวส.
4นางสาว กรรณิกา แปงอุดปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ กลุ่มลูกค้า ผู้อุปโภคสินค้า นิยมใช้สินค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นมีความแปลกใหม่ที่โดดเด่น ไม่เหมือนคู่แข่งขัน ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงได้มีแนวคิดที่จะการออกแบบสิ่งประดิษฐ์เอนกประสงค์จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากความชอบงานฝีมือ การประณีต งานด้านหัตถศิลป์ และการคิดค้นนำกากกาแฟมาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยลดกลิ่นอับต่างๆ และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ การประดิษฐ์โดยนำวัสดุต่างๆที่เหลือใช้ ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์มาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงาม เลียนแบบพืชพรรณไม้ดอกในธรรมชาติ สะดุดตา สรรสร้างให้เป็นผลงานดูทันสมัยแบบ Modern Style ให้เหมาะสมกับการใช้ในงานประดับตกแต่ง โดยการศึกษาจากเว็บไซต์และสอบถามบุคคลที่รู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีขอบเขตการสร้างสรรค์ชิ้นงานจาก กระดาษ ไม้ ผ้าใยบัว กากกาแฟแห้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้ประดิษฐ์ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ สามารถนำไปประดับตกแต่ง อาคาร สถานที่ และจำหน่าย

เพื่อสร้างรายได้

2. สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

3. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ช่วยลดกลิ่นอับต่างๆ และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ การประดิษฐ์โดยนำวัสดุต่างๆที่เหลือใช้ ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์มาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงาม เลียนแบบพืชพรรณไม้ดอกในธรรมชาติ สะดุดตา