การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยฤทธิ์ ชัยเลิศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธรา รอดเมืองปวส.
2นาย ศิริรัตน์ ชุ่มธิปวส.
3นางสาว กฤษณา วงศ์ษาปวส.

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด สาขาลำปาง ตั้งอยู่ที่ 468 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง จากการที่ทางกลุ่มเคยสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด เมื่อปีการศึกษา 2558 และได้นำโปรแกรมฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นไปให้กับทางบริษัทได้ใช้งานและทางบริษัทได้ใช้งานและทางบริษัทได้ทำการแจ้งมาว่าอยากให้มีการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมได้มีความสามารถมากขึ้นทั้งนี้ทางบริษัทได้กำหนดให้ทางกลุ่มได้ทำการปรับปรุงในส่วนของการบันทึกข้อมูลลูกค้าให้สามารถแสดงรายการเครื่องจักรของลูกค้าจากเลข Serial Number หลังจากที่ทางกลุ่มได้ทราบข้อมูลที่ทางบริษัทแจ้งมาจึงมีความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลให้กับทางบริษัท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล การซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดซึ่งสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี