รถยืนแบบไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

รถไฟฟ้าแบบยืนที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ตัวรถมีล้อหน้าหมุนได้อิสระ และล้อหลังแบบล้อจักรยาน 2 ล้อขับเคลื่อนด้วยระบบเฟฟือง และโซ่ โดยต้นกำลังได้จากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาดกำลัง 40 w 42 RPM กินกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด 24 V 60A/H รถไฟฟ้าแบบยืนสามารถทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมการกดสวิตซ์ที่อยู่คันด้ามจับขวามือของรถไฟฟ้าแบบยืน การทำงานดังกล่าวสามารถบังคับให้เดินหน้า เบรกตัวรถเข็นและเร่งได้ ผลการวิจัยแบบสำรวจความพึ่งพอใจของจากนักศึกษา ทั้ง 5 แผนก พบว่าหัวข้อความพึงพอใจเฉลี่ยรวม อยู่ระดับที่ 3.76 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เกิดการพัฒนารถไฟฟ้าแบบยืนเกิดขึ้นในวิทยาลัย
2. นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์
3. นักศึกษาเกิดทักษะ ความชำนาญทางงานช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
4. เกิดความสามัคคี จิตอาสา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยุทธนา จีนนาอุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ตันดีอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์พันธุ์ ปรังฤทธิ์อุตสาหกรรม
4นาย วัฒนพงศ์ พรมมาอุตสาหกรรม
5นาย วรภพ การินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทธิพงษ์ ศิริไพบูรณ์ปวส.
2นาย ภาคภูมิ แม่นแดงปวส.
3นาย ณัฐพล นาวัลย์ปวส.
4นาย ญาโณทัย ไชยมงคลปวส.
5นาย ณัฐวุฒิ เรือนคำปวส.
6นาย รุ่งฟ้า กันยะปวส.
7นาย ศิวกรณ์ เทพจันตาปวส.