โต๊ะนั่งยางรีไซเคิล

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัญหาในการนำยางยานยนต์ที่ผ่านการใช้แล้วนำไปใช้ต่ออย่างไม่ถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการวางทิ้งไว้จนน้ำขังก่อให้เกิดปัญหาการเพาะพันธุ์ยุงลายตามมา อีกทั้งการเผายางรถในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเผาเพื่อการก่อจราจลทำให้เกิดสารพิษปลดปล่อยสู่บรรยากาศ โดยจากข้อมูลประเทศไทยมีการผลิตยางยานยนต์แต่ละปีเฉลี่ย 27 ล้านเส้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะสร้างโต๊ะนั่งยางรถยนต์ เพื่อเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โต๊ะนั่งยางรีไซเคิล สามารถใช้นั่งได้ปกติ มีความทนทาน สวยงาม และภายในยังสามารถจัดเก็บสิ่งของได้
ใช้นั่ง ภายในสามารถเก็บสิ่งของได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย เหลือสิงกุลอุตสาหกรรม
2นาย วิชาญ พันธ์บุญนาคอุตสาหกรรม
3นาย ศุภชัย แก้วสว่างอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัษฎาวุธ มณีนิลปวช.
2นาย อานนท์ แก้วแดงดีปวช.
3นาย ณัฐพงษ์ เสือกระจ่างปวช.
4นาย อนันต์ ดีสกุลปวช.