อุปกรณ์ช่วยยืนดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจษฎาภรณ์ สีสุริยาอุตสาหกรรม
2นาย ขจรเดช มิตรอุดมอุตสาหกรรม
3นางสาว อรุณรัตน์ เก่งกว่าสิงห์อุตสาหกรรม
4นาย สุธี ขวาลาอุตสาหกรรม
5นาย ประดิษฐ์ แดงกลางอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทักษิณ ชินนะวงษ์ปวช.
2นาย ชนะศิลป์ อินตะมนต์ปวช.
3นาย กฤษณะ โคตะนาปวช.
4นาย พงศธร แสนป้องปวช.
5นาย รัฐศาสตร์ มายอดปวส.
6นาย จันทร์ทวี ตุงชัยภูมิปวส.
7นาย วิทยา คำลือปวส.
8นาย ภูมิฑวัฒน์ ประโพธิ์ศรีปวส.
9นาย วีรยุทธ์ ประทุมชมภูปวส.
10นาย ณัฐวุฒิ ผลาผลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การดำนา เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของการทำนา เนื่องจากขั้นตอนในการดำนานั้นจะต้องใช้แรงงานคนที่มีทักษะและความชำนาญมาก เพื่อให้ต้นกล้าที่ปักดำไม่เกิดความเสียหาย ซึ่งขณะดำนานั้นชาวนาจะต้องก้มปักดำต้นกล้าตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการปวดหลังเมื่อดำนาไปนานๆ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเครื่องจักรที่สามารถช่วยดำนาได้ แต่ก็มีราคาแพงและยังต้องเพาะต้นกล้าในกระบะ จากปัญหาดำงกล่าวทำให้กลุ่มนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพล ได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยยืนดำนา โดยใช้หลักการกดแกนแท่งโลหะที่มีปลายสามแฉกลงเพื่อปักดำต้นกล้า ซึ่งอุปกรณ์ช่วยยืนดำนานี้ จะสามารถช่วยให้ชาวนาลดอาการปวดหลังขณะดำนาได้ และมีราคาไม่แพง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยยืนดำนา ใช้สำหรับช่วยชาวนาไม่ต้องก้มดำนา โดยใช้หลัการออกแบบด้วยกลไกการเคลื่อนตัวของแกนส่ง เมื่อชาวนาใส่ต้นกล้าไหลผ่านท่อลำเลียง ต้นกล้าจะไหลไปในตำแหน่งที่หัวกด ซึ่งหัวกดจะเคลื่อนที่กดต้นกล้าลงในพื้นโคลนด้วยมือดัน และแกนหัวกดจะเคลื่อนที่กลับด้วยแรงดันสปริง