เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้ำไหลวนและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีระดับครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ผักและผลไม้ทั่วไปมักมีสารพิษจากยาฆ่าแมลงปนเปื้อนอยู่เสมอเพราะชาวสวนนิยมใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นผักและผลไม้เพื่อป้องกันแมลงมากัดกินผักและผลไม้ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผักและผลไม้ดังกล่าว นอกจากนั้นผักและผลไม้อาจปนเปื้อนเชื้อโรค จากการใช้ปุ๋ยคอกหรือเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในดินหรือในอากาศ ฉะนั้นก่อนการรับประทานผักและผลไม้ต้องทำการล้างให้สะอาดเสียก่อน แต่วิธีการล้างผักและผลไม้โดยทั่วไป เช่น การล้างด้วยให้น้ำไหลผ่าน การล้างด้วยด่างทับทิม ฯลฯ ไม่สามารถทำให้ผักและผลไม้สะอาดและไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้สร้างเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้ำไหลวนและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีระดับครัวเรือนขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้ำไหลวนและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีระดับครัวเรือนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ล้างผักและผลไม้ให้สะอาดปราศจากสารพิษจากยาฆ่าแมลงและปราศจากเชื้อโรค โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็นโลหะไร้สนิม มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าที่กล่องด้านข้างที่สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ตั้งแต่ 1นาที-1 ชั่วโมง มีคุณสมบัติสามารถล้างผักและผลไม้ได้สะอาด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับการรับรองคุณภาพจากห้องปฏิบัติการกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
ใช้ล้างผักและผลไม้เพื่อทำให้ สารพิษจากยาฆ่าแมลง รวมทั้งสามารถกำจัดเชื้อโรค เศษหิน ดิน ทรายที่ปนเปื้อนมากับผักและผลไม้ ให้หมดไป ทำให้เหมาะสำหรับการบริโภค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มงคล ธุระอุตสาหกรรม
2นาย ธาดา อุ่นใจอุตสาหกรรม
3นาย อภิสิทธิ์ เลื่อนฤทธิ์อุตสาหกรรม
4นาย สุริยะว์กิจ ศิริมงคลอุตสาหกรรม
5นาย วชิณุพงศ์ ทองคำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิรวิชญ์ สุวรรณขัดศรีปวช.
2นาย สมชาย คำปันปวส.
3นาย วสันต์ หินแก้วปวส.
4นาย แทนไท อ่องไพบูลย์ปวส.