เครื่องดำนา

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การทำนามีขั้นตอนการเพาะปลูกหลายขั้นตอน เพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าว การปักดำเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เป็นการเพิ่มผลผลิต การปักดำจะต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ต้องใช้เวลามาก ผู้ประดิษฐ์ จึงมีแนวคิด ที่จะประดิษฐ์เครื่องดำนา เพื่อลดแรงงานคน ลดต้นทุนของเกษตรกร ผ่อนแรง ประหยัดแรงงานและเวลา วัชพืชก็ทำได้ลำบาก ใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นต้นกำลัง สามารถปักดำครั้งละ 2 แถว ระยะแถว25-30 เซนติเมตร มีขีดความสามารถในการทำงาน 3 ไร่ต่อวัน / คน ข้อจำกัดของเครื่องดำนาคือต้องมีการควบคุมระดับน้ำในแปลงนา และการเตรียมกล้าโดยการเพาะในถาดเท่านั้น การเพาะปลูกสามรถทำงานคนเดียว ในเวลาจำกัด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติของเครื่องดำนา :
ใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นต้นกำลัง สามารถปักดำครั้งละ 2 แถว ระยะแถว 25-30 เซนติเมตร มีขีดความสามารถในการทำงาน 3 ไร่ต่อวัน / คน ข้อจำกัดของเครื่องดำนาคือต้องมีการควบคุมระดับน้ำในแปลงนา และการเตรียมกล้าโดยการเพาะในถาดเท่านั้น การเพาะปลูกสามรถทำงานคนเดียว ในเวลาจำกัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เปรม เพ็งยอดอุตสาหกรรม
2นาย พงศ์ศิริ ธรรมวุฒิอุตสาหกรรม
3นาย สถาปนิก คุ้มสะอาดอุตสาหกรรม
4นาย ธณิตพงษ์ สุภาชาติอุตสาหกรรม
5นาย ชณัฐ แก้วแสนสายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรพันธ์ เหี้ยมโท้ปวช.
2นาย คฑากร ทองคำปวช.
3นาย ป้อมปราบ กอนินัยปวช.
4นาย สมโภชน์ วันทัศน์ปวส.
5นาย ปฏิภาร น้ำชีปวส.
6นาย พงศ์ภาณุ จอนพงษ์ปวส.
7นาย จิรายุ พัดไทยปวส.
8นาย อิทธิพัทธ์ แย้มชื่นปวส.
9นาย สมบูรณ์ ปานดีปวส.
10นาย สวิตต์ กุลเสือปวส.