เครื่องร่อนอเนกประสงค์(Multi-purpose shake)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปัทมา เมืองวันอุตสาหกรรม
2นาย บัณฑิตศักดิ์ ศรีโสภาอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงศ์ ประดับสุขอุตสาหกรรม
4นางสาว สุกานดา อาธนูอุตสาหกรรม
5นาย ศรายุทธ ทบเนตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนินทร์ แววปราชญ์ปวส.
2นาย ปิยะวัฒน์ วงศ์สุวรรณปวส.
3นาย ทวีชัย องอาจปวส.
4นาย ประภัทรพล หลงสีปวส.
5นาย ธนบัตร ทำนิไกรปวส.
6นาย เสกสิทธิ์ จานสิบสีปวส.
7นาย มนัส พรมดีปวส.
8นาย ชนะพร แหล้ป้องปวส.
9นาย พิทักษ์ จันทร์แต้มปวส.
10นาย ภรัณยู หาพิมพ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้มีแนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องร่อนเอนกประสงค์ ขึ้นเพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ ลดการใช้แรงงานจากคน โดยเครื่องร่อนเอนกประสงค์ต้องสามารถแยกเศษวัสดุที่ ไม่ต้องการ ออกจากดิน ทราย เมล็ดพันธุ์พืชได้และเป็นการร่อนมูลไส้เดือนดินแยกตัวไส้เดือนออกจากดิน ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนคิดในการพัฒนาเครื่องร่อนอเนกประสงค์ให้สามารถทำงานได้มากขึ้นและสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะของเครื่องร่อนเอนกประสงค์ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 1 แรงม้า เป็นตัวต้นกำลังส่งกำลังผ่านสายพานไปยังแกนเพลา ซึ่งต่ออยู่กับตะแกรงสำหรับการร่อน สามารถปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานได้ เครื่องร่อนอเนกประสงค์สามารถแยกเศษวัสดุที่ ไม่ต้องการ ออกจากดิน ทราย เมล็ดพันธุ์พืชได้ และเป็นการร่อนมูลไส้เดือนดินแยกตัวไส้เดือนออกจากดิน ฯลฯ