อุปกรณ์วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์อย่างง่าย

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

แบตเตอรี่รถยนต์เป็นอุปกรณ์เก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพราะมีความสำคัญอย่างมากกับรถยนต์ ถ้าปราศจากมันแล้วรถยนต์ก็ไม่สามารถ สตาร์ทได้งานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เพื่อใช้ตรวจสภาพแบตเตอรี่รถยนต์โดยได้นำความรู้ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์เบื้องต้น ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาช่างยนต์มาเป็นพื้นฐานของการสร้างและออกแบบอุปกรณ์ การศึกษาครั้งนี้ ได้ทดลองใช้งานในสถานศึกษา การวิจัยมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ ซึ่งมีผู้ตอบแบบ สอบถามทั้งสิ้น โดยรวมจำนวน 175 คน พบว่าค่าความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ตรวจสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าด้วยวิธีการแสดงผล ของการเปล่งแสงของหลอดLED

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญญฤทธิ์ คำภูมีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธาวี มีมากปวช.
2นาย ทศพล ขมิ้นเขียวปวช.