เครื่องกำจัดเชื้อโรคในหมวกนิรภัยด้วยหลอดโอโซน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

หมวกนิรภัย เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะเกิดกล่ิ่นเหม็น เนื่องจากมีเชื้อโรคเกิดขึ้นภายในหมวกนิรภัย วิธีการทำความสะอาดหมวกนิรภัยโดยทั่วไปนิยมใช้การซักด้วยผงซักฟอก หรือ การฉีดสเปรย์ดับกล่ินเหม็น แต่วิธีดังกล่าวใช้เวลานาน ไม่สะดวกในการปฏิบัติ ดังนั้นการทำความสะอาดหมวกนิรภัยด้วยเครื่องกำจัดเชื้อโรคในหมวกนิรภัยด้วยหลอดโอโซนจึงสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถทำความสะอาดหมวกนิรภัยให้สะอาดปราศจากกล่ิ่นเหม็นได้ภายในเวลา 10 นาที
ใช้กำจัดเชื้อโรคภายในหมวกนิรภัย ทำให้หมวกนิรภัยไม่มีกลิ่นเหม็น ทำให้ผู้ใช้งานหมวกนิรภัยเกิดความมั่นใจในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มงคล ธุระอุตสาหกรรม
2นาย ธาดา อุ่นใจอุตสาหกรรม
3นาย วชิณุพงศ์ ทองคำอุตสาหกรรม
4นาย สุริยะว์กิจ ศิริมงคลอุตสาหกรรม
5นาย ประสงค์ วงศ์แก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย แทนไท อ่องไพบูลย์ปวส.
2นาย นฤเบศร์ อินทร์จันทร์ปวส.
3นาย ปรัชญา ตินันปวส.
4นาย สมชาย คำปันปวส.
5นาย ณัฐพงษ์ นวลชมภูปวส.
6นาย วสันต์ หินแก้วปวส.
7นาย กิตติธัช เดชะปราบต์ปวส.
8นาย นลธวัช จินโนปวส.