รถเกี่ยวข้าวพอเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย ธเนศน์ ใจแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษดา ทองดีปวช.
2นาย ลัครพล กลิ่นหอมปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเกษตรกรชาวนานิยมการเกี่ยวข้าวโดยการจ้างรถเกี่ยวข้าว งเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วในการเก็บเกี่ยว แต่ก็มีข้อเสียคือต้องจ่ายค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวในราคาค่อนข้างแพง อีกทั้งในบางครั้งต้องรอคิวในการเข้าเกี่ยวนานจึงไม่ทันเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต รถเกี่ยวข้าวพอเพียงจึงสามารถช่วยเก็บเกี่ยวข้าวให้กับชาวนาได้ สามารถเกี่ยวข้าวได้รวดเร็วประมาณ 4 ไร่/วัน ลักษณะการเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวจะจัดเรียงต้นข้าวที่ถูกเกี่ยวแล้ววางเรียงเป็นแถว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถเกี่ยวข้าวมีต้นกำลังคือเครื่องยนต์ สามารถใช้งานหนักและวิ่งบนพื้นที่เป็นดินโคลนได้ สามารถใช้งานได้ง่าย วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด สามารถซ่อมบำรุงดูแลรักษาได้ง่ายมีกลไกการทำงานไม่สลับซับซ้อน