เครื่องเกี่ยวข้าวเดินตาม The reaper Walking Machine

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชระ อดทนอุตสาหกรรม
2นาย พิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรีอุตสาหกรรม
3นาย เอกสิทธิ์ โสระถาวรอุตสาหกรรม
4นาย ศุภณัฐ เจริญรัตน์สามัญ
5นาย สมศักดิ์ ภักดีดำรงเกียรติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วชิราภัทร์ ตลับทองปวช.
2นาย จักรกฤษณ์ ฉิมเอมปวช.
3นาย สมพร เนตรดีปวช.
4นาย ชวน เสน่หาปวช.
5นาย อดิสร จันทร์งามปวช.
6นาย ชาญณรงค์ ทรงราษีปวช.
7นาย พิรุณ สุขพินิจปวช.
8นาย เทพศิลา ดาทองปวช.
9นาย ณัฐพล เสาร์ทองปวช.
10นาย วิชัย สามต้นปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน เทคโนโลยีในการเกษตรเกี่ยวกับข้าวมีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งสิ่งสำคัญหลังจากการปลูกข้าวคือการเกี่ยวข้าว ซึ่งคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ได้คิดค้นเครื่องมือ สำหรับเกี่ยวข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาการเกี่ยวข้าวแบบวางรายในนาข้าวด้วยอุปกรณ์และเครื่องจักร 2.เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตอุปกรณ์สำหรับการเกี่ยวข้าว 3.เพื่อศึกษาหากรรมวิธีที่จะเกี่ยวข้าวด้วยอุปกรณ์ที่ประหยัดและรวดเร็ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เหมาะแก่การเกี่ยวข้าวในลักษณะนาแห้ง ต้นข้าวไม่ล้ม เพราะลักษณะในการเกี่ยว ต้นข้าวจะวางรายตามการทำงานของอุปกรณ์
ช่วยให้การเกี่ยวข้าวรวดเร็วกว่าการใช้มือเกี่ยว ประหยัดค่าแรง ช่วยลดเวลาในการเกี่ยวข้าว