เครื่องเกี่ยวข้าวเดินตาม The reaper Walking Machine

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชระ อดทนอุตสาหกรรม
2นาย 2นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรีอุตสาหกรรม
3นาย 3นายเอกสิทธิ์ โสระถาวรอุตสาหกรรม
4นาย ศุภณัฐ เจริญรัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นายณัฐพล เสาร์ทองปวช.
2นาย นายอดิศร จันทร์งามปวช.
3นาย 3นายสมพร เนตรดีปวช.
4นาย นายชาญณรงค์ ทรงราษีปวช.
5นาย นายพิรุณ สุขพินิจปวช.
6นางสาว นางสาวปภาวดี มะลิซ้อนปวช.
7นาย นายเทพศิลา ดาทองปวช.
8นาย นายชวน เสน่หาปวช.
9นาย นายวิชัย สามต้นปวช.
10นาย นายวีระศักดิ์ ตะภาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน เทคโนโลยีในการเกษตรเกี่ยวกับข้าวมีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งสิ่งสำคัญหลังจากการปลูกข้าวคือการเกี่ยวข้าว ซึ่งคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ได้คิดค้นเครื่องมือ สำหรับเกี่ยวข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาการเกี่ยวข้าวแบบวางรายในนาข้าวด้วยอุปกรณ์และเครื่องจักร 2.เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตอุปกรณ์สำหรับการเกี่ยวข้าว 3.เพื่อศึกษาหากรรมวิธีที่จะเกี่ยวข้าวด้วยอุปกรณ์ที่ประหยัดและรวดเร็ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เหมาะแก่การเกี่ยวข้าวในลักษณะนาแห้ง ต้นข้าวไม่ล้ม เพราะลักษณะในการเกี่ยว ต้นข้าวจะวางรายตามการทำงานของอุปกรณ์