อุปกรณ์ยกของสามขา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ อุปกรณ์ยกของสามขา เพื่อศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการสาธิตการใช้อุปกรณ์ยกของสามขา อยู่ในระดับ มาก กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่ใช้งานจริง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 10 คน ทดลองใช้งาน จากนั้นให้ประเมินในแบบสอบถามความพึงพอใจ และนำผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ย (x ̅)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งาน อุปกรณ์ยกของสามขาค่าเฉลี่ย(x)ทุกๆด้านเท่ากับ 4.5 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)เท่ากับ 0.25 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ มาก เป็นไปตามสมมติฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ยกของสามขา คือ เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ใช้ยกของหนักได้มีสามขาในการช่วยพยุง
ใช้ยกของหนักได้และมีสามขาในการช่วยพยุง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทัตพล กรอบทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ รัตนจันทร์ปวช.
2นาย สุรชัย แสงแก้วปวช.