เครื่องแปรรูปขวดพลาติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฤทธิไกร แก้วพิชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธัญณิช ทองสีอ่อน-
3นาย ยุทธนากร แสงแก้ว-
4นาย สมเพชร ทิศตุ้ย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรสิญจ์ นันท์พิพัฒน์เสฏฐีปวช.
2นาย กีรติ วัชโรทยางกูรปวช.
3นาย สุรพงษ์ แก้วปลั่งปวช.
4นาย ธนายศ เตียเจริญปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ และมนุษย์ทำให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่าง ที่ทำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรม ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษต่างๆ บุกรุกทำลายป่า และปัญหาที่สำคัญที่สุดคือปัญหาของขยะที่เพิ่มมากขึ้น ขยะที่มนุษย์ทิ้งนั้นมีทั้งย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ ขยะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานที่สุด คือ พลาสติก พลาสติกจะใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 40-100 ปี ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำพลาสติกไปรีไซเคิลใช้ใหม่ แปรรูปรวมกับของใช้ต่างๆ หรือแม้กระทั้งนำไปเผาเพื่อใช้พลังงานความร้อนมาผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปัญหาขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดขวดพลาสติกให้กลายเป็นเส้นพลาสติก
1.ช่วยลดจำนวนขยะจำพวกขวดพลาสติก
2.นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์