ป้ายแจ้งเตือนฉุกเฉิน เวอร์ชั่น 2

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิ่งประดิษฐ์ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ที่สามารถแจ้งเตือนก่อนถึงจุดเกิดเหตุ และสามารถนำไปใช้ได้ทุกสถานที่ถึงแม้จุดเกิดเหตุนั้นไม่มีกระแสไฟฟ้า โดยทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปการณ์ Sensor เพื่อนำไปออกแบบสร้างป้ายแจ้งเตือนฉุกเฉิน เวอร์ชั่น2 โดยสามารถใช้งานได้ 2 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่การแจ้งเตือนโดยหลอดไฟ LED และไซเรน ที่มีอินพุดคือการตรวจจับโดยอุปกรณ์ Sensor และมีการควบคุมแบบไร้สาย มีระยะการมองเห็นป้ายได้ถึง 250 เมตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้เป็นป้ายแจ้งเตือนฉุกเฉินเพื่อป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย

2. สามารถใช้งานได้ง่าย

3. ดูแล และบำรุงรักษาได้ง่าย

4. ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน
1. ควบคุมแบบไร้สาย

2. มีแอพพลิเคชั่น ควบคุมการแสดงผลหน้าจอ LED

3. มี Sensor แจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่มาตำแหน่งที่ป้ายติดตั้ง

4. มีการแจ้งเตือนผ่านข้อความ มือถือ

5. มีกระเป๋าจัดเก็บได้สะดวก

6. เคลื่อนย้ายได้ง่าย

7. สามารถใช้ในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพพร น้อยวัฒนกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรัฏฐ์ คำมีปวส.
2นาย ณัฐวุฒิ เพียรชอบปวส.
3นางสาว สุภัตตรา ศิลาโคตรปวส.
4นางสาว ณัฏฐ์อาภา ยิ้มละมัยปวส.
5นาย กิตติเดช บุญเก็บปวส.