เครื่องพ่นยาบังคับวิทยุ

วิทยาลัยการอาชีพแกลง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นยาบังคับวิทยุในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกันสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเพราะสารเคมีที่ใช้ในการพ่นยาพืชสวน พืชไร่ต่างๆเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกรผู้ใช้เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงงานคนและเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินพบว่า สิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นยาบังคับวิทยุ โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องความสะดวกในการใช้สิ่งประดิษฐ์ฯ ส่วนในเรื่อง ความประณีตสวยงาม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แต่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ความสะดวกในการใช้งาน
- ประสิทธิภาพในการทำงาน
- ความเหมาะสมของวัสดุ
- ความเหมาะสมของโครงสร้าง
- ความปลอดภัยในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เกศรินทร์ พรมลีอุตสาหกรรม
2นาย เวียงทอง โหตาชัย-
3นาย ทักษิณ พ่วงพีอุตสาหกรรม
4นาย ปรมี แสงเพ็ชร-
5นางสาว อนันตสิน แสงวงศ์กิจสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วันชาติ ปะสิ่งชอบปวส.
2นาย ปฏิวัติ วรรักชาติปวส.
3นาย ฤทธิเกียรติ เพ็ชรแสงปวส.
4นาย คชรัตน์ ภักดีรัตน์ปวส.
5นาย กิตติธร บัวรัตน์ปวส.
6นาย ธนากร เจริญมากปวส.
7นาย เชาวลิต จ้อยมณีปวส.
8นาย ธนกร เย็นท่าข้ามปวส.
9นาย สามารถ หนึ่งคำมีปวส.
10นาย อานนท์ หัตถมาปวส.