เครื่องเจาะอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เรื่่องเครื่องเจาะอเนกประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นเครื่องขึ้นมาช่วยในการเจาะะแผ่นปริ้นในงานอิเล็กทรอนิกส์ และงานกัด - ฉลุ แผ่นไม้อัดในการงานฝีมือ ซึ่งเป็นการรวมเครื่องเจาะ กัด ฉลุไว้ในเครื่องเดียว เป็นการอำนวยความสะดวก ซึ่งเครื่องเจาะ กัด ฉลุแบบเดิมสามารถทำงานได้เพียงอย่างเดียว จากผลการทดลองพบว่าเครื่องเจาะอเนกประสงค์สามารถใช้ในงานเจาะ กัด และฉลุ ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ลดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเจาะ กัด และฉลุลง
- ราคาไม่แพง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิศักดิ์ แก้วธนกูลอุตสาหกรรม
2นาย สนั่น ทองดาราอุตสาหกรรม
3นาย อินทัช ชาติพุก-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไชยภพ สวามิชัยปวช.
2นาย ศักดิ์ณรงค์ ดวงขวางปวช.
3นาย วรฉัตร บูรณ์เจริญปวช.