อุปกรณ์ปักดำกล้าข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ หวังสุดดีสามัญ
2นางสาว กุลิสรา วงค์เนตร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไกรสร เชื้อบำรุงปวช.
2นาย ภัคพงศ์ ลือกะโทรกปวช.
3นาย วุฒิชัย ทำชนะปวช.
4นาย เอกรัตน์ บุญโสมปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยมีดังนี้อุปกรณ์ปักดำนากล้าข้าว หรือปักดำซ่อมแซมกล้าข้าว และสามารถลดเวลาในการปักดำกล้าข้าว หรือปักดำซ่อมแซมกล้าข้าวลงได้ โดยการลดปัญหาการกมลงในการปักดำต้นข้าว และยังได้นำท่อ pvc และโลหะแผ่นบางมาใช้ซึ่งน้ำหนักเบา และทนทาน และผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์ปักดำนากล้าข้าว หรือปักดำซ่อมแซมกล้าข้าว คือ ด้านความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุโดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ด้านความคงทนและการดูแลรักษา โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ด้านความคุ้มทุน โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้อุปกรณ์ปักดำนากล้าข้าว หรือปักซ่อมแซมกล้าข้าวมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการใช้งาน