ตู้อบรองเท้าผ้าใบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรถพล อยู่อินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ศุภชัย ราชผึ้งอุตสาหกรรม
3นางสาว กชกานต์ ประเสริฐ-
4นาย สุริยะ ชาวเวียง-
5นาย วินิจ ทองนพคุณ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปราชญ์ จิตอารีย์ปวช.
2นาย เจษฎากร ขันทองนาคปวช.
3นางสาว ทัศนีย์วรรณ ขันตีปวช.
4นางสาว ธิดารัตน์ ชะนะปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ตู้อบรองเท้าผ้าใบเป็นการวิจัยที่เกิดจากการสังเกตุของคณะผู้จัดทำว่าในช่วงฤดูฝน ผู้คนจะพบกับปัญหาการซักรองเท้าาผ้าใบแล้วไม่สามารถตากให้แห้งได้ เนื่องจากอากาศมีความชื้น หรือไม่มีแดดจัด จึงก่อให้เกิดกลิ่นอับ และรองเท้าแห้งช้า สาเหตุดังกล่าวก็เนื่องมาจากในช่วงฤดูฝนนั้นมีแดดไม่เพียงพอ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้วิเคราะห์จากปัญหาดังกล่าวแล้วได้คิดประดิษฐ์และทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยใช้หลักการถ่ายเทความร้อนจากฮีตเตอร์มาทำให้รองเท้าผ้าใบแห้ง และไม่ทำลายเนื้อผ้า จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการอบรองเท้าผ้าใบจะใช้เวลาน้อยกว่าการนำรองเท้าผ้าใบไปตากแดด ทำให้การอบรองเท้าผ้าใบด้วยตู้อบรองเท้าผ้าใบมีประสิทธิภาพมากกว่าการนำรองเท้าไปตากแดด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตู้อบรองเท้าผ้าใบสามารถทำให้รองเท้าแห้งได้โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง แต่ถ้าตากแดดต้องใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงในขณะที่แดดจัด หรือในเวลาแดดอ่อนต้องใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การทำให้รองเท้าผ้าใบแห้งด้วยตู้อบรองเท้าผ้าใบมีประสิทธิภาพมากกว่าการนำรองเท้าผ้าไปไปตากแดด
1. ช่วยให้การตากรองเท้าได้เร็วยิ่งขึ้น
2. ลดปัญหากลิ่นอับของรองเท้าเมื่อตากรองเท้าแล้วไม่มีแสงแดด
3. ช่วยให้ผู้ใช้งานตู้อบรองเท้าไม่ต้องกังวลเวลาตากรองเท้าว่าจะต้องพบกับปัญหาฝนตกหรืออากาศชื้น