ก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรพล ดวงเพ็ชรอุตสาหกรรม
2นาย อรรถพล ภู่เพชรอุตสาหกรรม
3นาย ชาคริต กลิ่นจันทร์อุตสาหกรรม
4นาย นิ่มอนันต์ เสริมศรีอุตสาหกรรม
5นาย วรกานต์ ศุภเลิศมงคลชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิรารักษ์ แหวนวงศ์ปวช.
2นาย เทพศักดิ์ จินรีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประหยัดเวลาในการใช้พลังงานจากแก๊ส ทำให้น้ำในหม้อต้มเดือดเร็วขึ้น ลดต้นทุนในการผลิตทันการบริโภคของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน ลดปริมาณการใช้แก๊สลง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประหยัดเวลาในการใช้พลังงานจากแก๊ส ทำให้น้ำในหม้อต้มเดือดเร็วขึ้น ลดต้นทุนในการผลิตทันการบริโภคของผู้บริโภค
1. ลดต้นทุนการผลิต ใช้แก๊สน้อยลง
2. ลดเวลาในการผลิต ทำให้น้ำเดือดเร็วขึ้น