อุปกรณ์ตัดพับตะกั่วติดตาข่ายดักปลา

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการหาปลาโดยวิธีการใช้ตาข่ายดักปลาจะต้องมีการถ่วงน้ำหนักที่ตาข่าย เพื่อให้ตาข่ายจมน้ำเพื่อสามารถดักปลาได้ โดยชาวบ้านทั่วไป จะใช้วิธีการใช้กรรไกรตัดตะกั่วให้ได้ขนาดที่เหมะสมตามที่ต้องการ ปัญหาที่พบคือขนาดตะกั่วจะได้ขนาดไม่เท่ากัน ดังนั้นทางเราจึงได้คิดสร้าง อุปกรณ์ตัดพับตะกั่วติดตาข่ายดักปลาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อออกแบบและจัดสร้างอุปกรณ์ตัดพับตะกั่วสำหรับติดตาข่ายดักปลา 2.เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตัดพับตะกั่วติดตาข่ายดักปลา 3. เพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ตัดพับตะกั่วติดตาข่ายดักปลา โดยผู้สร้างได้ทำการทดลอง ใช้กับชุมชน จากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ชาวบ้านในเขตอำเภอมาบตาพุด และ ในเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จากการดำเนินการทดลอง พบว่า อุปกรณ์ตัดพับตะกั่วสำหรับติดตาข่ายดักปลา สามารถตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ในการทำประมง โดยอุปกรณ์ตัดพับตะกั่วสำหรับติดตาข่ายดักปลาใช้แรงงานคนในการควบคุมการทำงานของใบมีดตัด การบำรุงรักษาเครื่องไม่ยุ่งยากซับซ้อน เหมาะสมในด้านราคา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ตัดพับตะกั่วสำหรับติดตาข่ายดักปลา สามารถตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ในการทำการเกษตร และทำประมง โดยอุปกรณ์ตัดพับตะกั่วสำหรับติดตาข่ายดักปลาใช้แรงงานคนในการควบคุมการทำงานของใบมีดตัด และมีกลไกการป้อนตะกั่วเข้าใบมีดโดยที่ไม่ต้องใช้มือควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องไม่ยุ่งยากซับซ้อน เหมาะสมในด้านราคา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมาน คูณสวัสดิ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิสุทธิพงษ์ ใหญ่รัมย์ปวช.
2นาย นันทวัฒน์ สายพันธ์ปวช.
3นาย ธนกร พวงมาลัยปวช.