เครื่องดำนา V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศวัส โกสถมดิษพลอุตสาหกรรม
2นาย สาโรจน์ มากจันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไชยวัฒน์ ผลพลาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยมีอาชีพหลักของประชาชนในประเทศส่วนใหญ่คือ การทำนา ในกระบานการทำนานั้น จะมีวิธีกาทำอยู่ 2 แบบคือ การทำนาแบบหว่านข้าวเปลือกลงไปในนาข้าวโดยตรง และการทำนาแบบปลูกต้นกล้าให้ได้ความสูงพอประมาณแล้วค่อยเอาไปปลูกลงในนา หรือเรียกว่า “การดำนา” การทำนาแบบหว่านจะใช้พื้นที่และปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเป็นเม็ดข้าวได้น้อยกว่าการดำนา แต่เนื่องจากวิธีการดำนานั้น จำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานที่เป็นเกษตรกร โดยการเอาต้นกล้าที่เผาะปลูกไว้แล้วลงไปปักในนาข้าวที่เตรียมไว้ให้เป็นร่องตามระยะห่างพอประมาณ ซึ่งจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำนาค่อนข้างสูง ผู้ประดิษฐ์มีแนวความคิดว่า ถ้าได้ประดิษฐ์เครื่องมือช่วยในการดำนา โดยอาศัยหลักการของเครื่องจักรกลในการดำนา สามารถหยิบต้นกล้าที่เตรียมไว้ในภาชนะรองรับ แล้วปักลงไปในดินพื้นที่การดำนา ให้ได้ระยะความห่างอย่างพอเหมาะ ให้เครื่องดำนามีความสามารถในการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำกว่าการใช้แรงงานคน จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตของข้าวที่ผลิตออกมาได้มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องดำนาที่คณะผู้วิจัยจัดทำขึ้นมานี้ สามารถใช้สำหรับดำนาทั่วไป
ใช้ดำนาได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน