คุกกี้ถ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธุ์ วังทองชุกอุตสาหกรรม
2นาย ปิยวัฒน์ บัณฑิตย์อุตสาหกรรม
3นางสาว วิจิตรา ผาผึ้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ทัศพร ครองยุติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎา คูหานาปวช.
2นาย ศิรศักดิ์ จิตรจักร์ปวช.
3นาย ภานุวัฒน์ กันยุตะปวช.
4นาย ภานุวัฒน์ แก้วน้อยปวช.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

คุกกี้ถ่าน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นออกแบบขึ้น เพื่อ 1.เพื่อศึกษาความต้องการผลิตถ่านอัดก้อนจากมันสำปะหลังและขี้เลื่อย 2.เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นและความชื้นของถ่าน 3. เพื่อใช้ถ่านขี้เลื่อยอัดก้อนทดแทนการใช้สารเคมีหรือแก๊สราคาแพง ซึ่งคุณสมบัติของคุกกี้ถ่าน เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน ลดประมาณการใช้ฟื้นและถ่านจากไม้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถดูดซับกลิ่นและความอับชื้นได้ อีกทั้งยังได้ปริมาณถ่านที่เพิ่มมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องตัดไม้มาเผาเพิ่มขึ้นเพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ จากการสำรวจความพึ่งพอใจ พบว่าความพึงพอใจของผู้ที่ทดลองใช้งานให้การตอบรับเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้ถ่าน อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ไร้ควัน
2.มีน้ำหนักเบา พกพาง่าย
3.ติดไฟง่าย
4.สามารถดูดซับกลิ่นและความอับชื้นได้
1.เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน
2.สามารถดูดซับกลิ่นและความอับชื้นได้