Roll device cables

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิสาสรรค์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนสุทธิ ยิ้มถนอมปวส.
2นาย ธารินทร์ ช่างตกแต่งปวส.
3นาย ไชยเชษฐ์ เทศงามถ้วนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพแกลง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ม้วนเก็บสายไฟ( Roll device cables ) จัดทำขึ้นเพื่อเก็บสายไฟที่มีขนาดยาว สะดวกในการใช้งาน และมีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและรวดเร็วสามารถเก็บสามไฟได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องไช้แรงคนในการช่วยดึง
( 50 เมตรในเวลา 2นาที )