เครื่องประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธุ์ ยอดจันทร์อุตสาหกรรม
2นางสาว กชพร อินทรสาครอุตสาหกรรม
3นาย สมโภชน์ ธีรวัฒนพันธ์อุตสาหกรรม
4นาย ศักดิศร มากชูอุตสาหกรรม
5นาย ปิยะศักดิ์ เวียงคำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิณัฐ แสงสว่างปวช.
2นาย เอกสิทธิ์ สุขนอกปวช.
3นางสาว ศิริพร บุญราศรีปวช.
4นางสาว อัญชิษฐา ทิพย์โอสถปวช.
5นาย ก่อเกียรติ อินทรเนื่องปวช.
6นาย กังวาล จิตรจุลปวช.
7นาย พรพิพัฒน์ อาทรปวช.
8นาย วัชรินทร์ เหมเพชรปวช.
9นาย เรืองเดช ชัยภูธรปวช.
10นาย ปัณณวัฒน์ สร้างใจปวช.

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันประชากกรส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีการใช้เครื่องปรับอากาศ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการใช้พลังงานจึงได้นำโซล่าเซลและน้ำจากคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีจึงจัดทำเครื่องประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศนี้ขึ้น เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการนำน้ำมาระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซล