อุปกรณ์ล้างและอัดจารบีลูกปืน

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีคนที่ต้องการทำอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายกับเป็นจำนวนมาก บางการเดินทางทำให้เกิดการชำรุด ทรุมโทรม กันไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องซ่อมแซม บำรุงรักษา โดยผู้วิจัยได้คำนึงเห็นว่าในการซ่อมแซม บำรุงรักษา รวมทั้งการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่หมด ซึ่งในการตรวจสภาพทั่วไปของรถยนต์ จะต้องทำการตรวจเช็คจาระบีลูกปืนล้อหน้า-หลังว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ในการตรวจเช็คนั้นจะต้องถอดลูกปืนล้อออกมาแล้ว ล้างเพื่อที่จะทำการตรวจเช็คสภาพ หลังจากนั้นจะต้องทำการประกอบลูกปืนล้อกลับเข้าที่เดิม ซึ่งการประกอบนั้นจะต้องการอัดจาระบีลูกปืนเข้าไปใหม่ โดยการอัดจาระบีล้อนั้น วิธีที่ใช้กันทั่วไป คือ การตบจาระบีเข้าไปในร่องของลูกปืน วิธีนี้ทำให้เกิดความล่าช้าใน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ล้างและอัดจารบีลูกปืนล้อ กำหนดขอบเขตในการสามารถทำความสะอาดลูกปืน โดย
น้ำมันที่ใช้แล้วผ่านกรองนำกลับมาใช้ใหม่ และยังมีขนาดกำหนดลูกปืนเมื่อจะทำการอัดจารบี ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นอัดจารบีเข้าไป
เครื่องมืออัดจาระบีล้อรถยนต์ ที่มีคุณภาพผู้สนใจสามารถนำแบบการสร้างเครื่องมืออัดจาระบีล้อรถยนต์ไปเป็นต้นแบบหรือพัฒนาเป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธณิตพงษ์ สุภาชาติ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎา ลำเพ็ญปวช.
2นาย วิชัย เชษฐ์สิงห์ปวช.
3นาย สุทิวัส หมูโรงปวช.