แสงใสในไส้กรอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปาริชาติ เพ็ชรสุขุม-
2นาย ทรงศิลป์ พบบ่อเงิน-
3นางสาว พรพิมล เอี่ยมสะอาด-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิรุฬฤทธิ์ อำนัคมาตย์ปวช.
2นาย กฤต ทัศมีปวช.
3นาย ทักษ์ดนัย บุญชูปวส.
4นาย ศุภากรณ์ แตงพรมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โคมไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างชนิดหนึ่งแต่ปัจจุบันนิยมนำโคมไฟมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านซึ่งโคมไฟจะมีรูปร่างและรูปทรงแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่นำมาประดิษฐ์ เมื่อกล่าวถึงไส้กรองอากาศรถยนต์ ที่ปัจจุบันผู้ใช้งานนิยมเปลี่ยนบ่อยขึ้น ส่งผลให้เหลือซากไส้กรองที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนมาก ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือใช้ที่บางคนอาจคิดว่าไม่มีประโยชน์และอาจจะเป็นขยะได้แต่ความจริงสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นโคมได้ซึ่งมีความสวยงามอยู่ในตัวและช่วยทำให้ลดแสงของไฟให้เบาลงมองแล้วไม่แสบตาและยังมีความสวยงามและยังให้ประโยชน์ตามที่ต้องการอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ไส้กรองอากาศรถยนต์สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟที่มีความสวยงาม ช่วยลดปริมาณขยะ และสามารถใช้งานได้จริง