ปั๊มสูบน้ำรถจักรยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พูนศักดิ์ ปลายหาญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เสริหามศักดิ์ ลิ่วเวหาปวส.
2นาย คะเน ทาวางปวส.
3นาย ธราดล กันจินะปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์สูบน้ำ โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ การวางแผนทำชิ้นงาน การออกแบบชิ้นงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การดำเนินการสร้าง การดำเนินการทดลองและปรับปรุงแก้ไข การนำไปใช้งานจริงและการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของชิ้นงานโดยมีสมมติฐาน คือ รถจักรยานยนต์สูบน้ำ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ผลปรากฏว่ารถจักรยานยนต์สูบน้ำ ที่สร้างขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ย่นระยะเวลาในการทำงาน ช่วยป้องกันการลักขโมย อุปกรณ์สูบน้ำที่ติดตั้งประจำที่ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับรถจักรยานยนต์ ทำให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการขับขี่ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสูบน้ำ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ในการสูบน้ำทางการเกษตร ในที่แคบๆหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง
เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ปั้มแบบหอยโข่งเข้ากับตัวรถจักรยานยนต์ก็สามารถสูบน้ำได้ทันที