ระบบควบคุมการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนระบบปิด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อเนชา โอบอ้อม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิทูร สาลีปวส.
2นาย ภาคภูมิ พันธุมาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนระบบปิด ที่ออกแบบมาให้มีความสามารถในการควบคุมการปลูกพืชหรือการปลูกพืชเกษตรในสภาวะควบคุมสภาพแวดล้อม ซึ่งช่วยเกษตรกรรมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดระบบที่ออกแบบสามารถควบคุมสำหรับโรงเรือนแบบปิดโดยแสดงอุณหภูมิและความชื้นควบคุมการให้น้ำและปุ๋ย ด้วยไมโครคอนโทลเลอร์พร้อมทั้งระบบยังสามารถให้น้ำอัตโนมัติโดยการวัดจากความชื้นของดินที่มีความชื้นอยู่ในช่วง 50% - 80% จากการทดลองพบว่าระบบที่สร้างขึ้น สามารถใช้งานได้จริงด้วยระบบควบคุมการเกษตรอัจฉริยะที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถทำตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทำงานของระบบควบคุมการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนระบบปิด ผู้ดำเนินงานได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์จนสามารถทำการออกแบบโครงสร้าง โดยกำหนดความสามารถของการทำงานของเครื่อง โดยการใช้งานจริงมีทั้งหมด 5 Step รวมเป็นเวลา 90 วัน มีดังนี้
1. Step 1 จะทำงาน 5 ครั้ง และจะให้น้ำครั้งละ 200 ml.
2. Step 2 จะทำงาน 6 ครั้ง และจะให้น้ำครั้งละ 200 ml.
3. Step 3 จะทำงาน 6 ครั้ง และจะให้น้ำครั้งละ 250 ml.
4. Step 4 จะทำงาน 7 ครั้ง และจะให้น้ำครั้งละ 250 ml.
5. Step 5 จะให้น้ำตามความชื้นของดินตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 17.00 น. ให้น้ำอัตโนมัติโดยการวัดจากความชื้นของดินที่มีความชื้นอยู่ในช่วง 50% - 80%
1. เป็นระบบควบคุมการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้
2. ลดต้นทุนและคนดูแลรักษาต้นเมล่อน (ญี่ปุ่น) หรือพืชในโรงเรือนต่างๆ
3. สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานเกษตรกรรมได้มากที่สุด