พวงมาลัยน้ำปรุง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุพรรษา มูลเงินสามัญ
2นางสาว ณัฐระดาพร อาทิตย์ตั้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ดวงสมร สง่างามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ชนัญชิดา เจนแพทย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว รุ่งนภา มณีจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพรรษา มูลเงินปวส.
2นางสาว ภาวิชยา คงเมืองปวส.
3นางสาว อรวรรณ สุริจันยาปวส.
4นางสาว จรรยาพร รัตนพรโชตินันท์ปวส.
5นางสาว หทัยภัทร สะเลโพปวส.
6นางสาว ยุพิน ไพรสัจจาพรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

พวงมาลัยน้ำปรุงถักจากไหมพรมใช้บูชาพระหรือเป็นขอขวัญของฝากชาวต่างชาติเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความประณีตในการถักทอด้วยมือเท่านั้น และประกอบดอกเป็นพวงมาลัย โดยปกติไม่มีกลิ่นหอมจึงได้ จึงได้จัดทำใส่กลิ่นน้ำปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มีความหอมเหมือนพวงมาลัยธรรมชาติมีให้เลือกหลายแบบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ประดับตกแต่ง รถยนต์ บูชาพระ เป็นของขวัญวันแม่หรือวันสำคัญต่างๆ