เครื่องดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิโรจน์ มั่นคงอุตสาหกรรม
2นาย สุรชัย ทันสมัยอุตสาหกรรม
3นาย ชาญณรงค์ แช่มช้อยอุตสาหกรรม
4นาย นพดล วิพานิชอุตสาหกรรม
5นางสาว รัตนาวดี ทองประเสริฐอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จรูญ พิมพินิจปวส.
2นาย วุฒิชัย ใจตรงปวส.
3นาย ณัฐชัย ประสาทแก้วปวส.
4นาย พงษ์พัฒน์ นักเพียรปวส.
5นาย ธนกิจ ทองดีปวส.
6นาย ปณชัย ชินสุวรรณ์ปวส.
7นาย อนุวรรตน์ ดอนไพรนุชปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการทำนาข้าวที่เพิ่มผลผลิตในแต่ละปีสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลผลิตของข้าวก็เกิดจากชาวนาที่เป็นผู้ดูแลและหาวิธีต่างๆ ในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ในการปลูกข้าวมีวิธีปลูกที่ไม่เหมือนกัน มีทั้งการหว่านคราดกลบหรือไถกลบ การหว่านน้ำตม และการปลูกแบบปักดำนา ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดสร้างเครื่องดำนาขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อช่วยชาวนาทำนาข้าวแบบปักดำนา โดยเครื่องดำนาขนาดเล็กจะขับเคลื่อนไปตามท้องนาชาวนาลากอุปกรณ์ โดยชาวนาไม่ต้องลงไปปักดำ เครื่องดำนาขนาดเล็กจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยชาวนาทำนาข้าวแบบปักดำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชาวนาไม่ต้องลงไปปักดำ เครื่องดำนาขนาดเล็กจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยชาวนาทำนาข้าวแบบปักดำ ได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นลดการเป็นโรคข้อกระดูกเพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น