เครื่องดำนา V 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรรณิกา เพียงพิมายสามัญ
2นาย เอกลักษณ์ ภักดีอุตสาหกรรม
3นาง จริยา พงษ์ศิริรักษ์อุตสาหกรรม
4นาย ชัชวาล คำเพชรดีอุตสาหกรรม
5นาย สันชัย สุขศรีพะเนาว์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรรินทร์ กระชอนสุขปวส.
2นางสาว กรรณิกา เพียงพิมายปวส.
3นาย อภิชาติ ชอบธรรมปวส.
4นาย ปิยะพงศ์ อันเวลาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การปลูกข้าวในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ยังปลูกข้าวโดยใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทำให้ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการปลูกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามภาวะความรุนแรงของการขาดแคลนแรงงานในแต่ละท้องถิ่น จึงหันมาใช้วิธีการหว่านแทนการปักดำเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงได้ประดิษฐ์เครื่องดำนาซึ่งมีคุณลักษณะคือ สามารถลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการปักดำนา ช่วยในการผ่อนแรงคนจะไม่ทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดควัน เพราะไม่ใช้เครื่องยนต์ ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับครอบครัวพอเพียง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการปักดำนา ช่วยในการผ่อนแรงคนจะไม่ทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดควัน เพราะไม่ใช้เครื่องยนต์ ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับครอบครัวพอเพียง
1. ได้เครื่องเครื่องดำนา V 2 จำนวน 1 เครื่อง
2. ช่วยในการผ่อนแรงคน
3. ไม่ทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดควัน เพราะไม่ใช้เครื่องยนต์
4. ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับครอบครัวพอเพียง ใช้เป็นเครื่องออกกำลังกาย